SİPAY ELEKTRONİK PARA VE ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. GERÇEK FAYDALANICIYA İLİŞKİN BİLDİRİM FORMU

Sipay Elektronik Para Ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. (“Şirketimiz”) Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun (5549 sayılı Kanun)’un 13. maddesi kapsamında Şirketimiz Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik’in 17. Maddesi uyarınca, ödeme kullanıcılarının başkası hesabına hareket edilip edilmediğini tespit etmekle ve madde 17/A uyarınca gerçek faydalanıcının tanınmasını sağlamakla yükümlüdür.

Şirketimiz, şube, temsilci ve benzeri bağlı birimleri nezdinde, 5549 sayılı Kanunun 15. maddesi kapsamında kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimselere sorumluluklarını hatırlatmak ve gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak amacıyla işbu bildirimi gerçekleştirmektedir.

Gerçek faydalanıcı uluslararası metinlerde “nihai faydalanıcı” olarak anılmaktadır. Bu ifadeden anlaşılabileceği gibi herhangi bir işlemin yapılmasında aracılık edenler değil, işlemden nihai olarak etkilenendir.

Gerçek Faydalanıcının tanımlanması formu 529 no’lu VUK Genel Tebliğinin hükümleri çerçevesinde doldurulmalıdır. İlgili forma; İnteraktif Vergi Dairesi (gib.gov.tr/internet vergi dairesi/diğer bildirim ve bilgi girişleri) alanından mükellefin GİB İnternet vergi dairesi şifresi kullanılarak giriş yapılarak erişilecektir. Sayfada açılan başlıklardan ‘Diğer Bildirim ve Bilgi Girişleri’ menüsünde yer alan “Gerçek Faydalanıcıya İlişkin Bildirim Formunu” bulabilirsiniz.

Bu form doldurulurken, tüzel kişilerde:

  1. Tüzel kişiliğin hamiline yazılı senetler dâhil yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortakları,
  2. Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişi ortağının gerçek faydalanıcı olmadığından şüphelenilmesi veya bu oranda hisseye sahip gerçek kişi ortak bulunmaması durumunda, tüzel kişiliği nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  3. (a) ve (b) bentleri kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilemediği durumlarda, en üst düzey icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler; gerçek faydalanıcı olarak bildirilecektir.

Tüzel kişiliği olmayan adi ortaklık veya iş ortaklığı gibi teşekküllerde:

  1. Tüzel kişiliği olmayan teşekkülleri nihai olarak kontrolünde bulunduran gerçek kişi ya da kişiler,
  2. (a) bendi kapsamında gerçek faydalanıcının tespit edilememesi halinde tüzel kişiliği olmayan teşekkül nezdinde en üst düzeyde icra yetkisine sahip gerçek kişi ya da kişiler üst düzey yönetici sıfatıyla, gerçek faydalanıcı olarak bildirilecektir.

Tüzel kişiliğin yüzde yirmi beşi aşan hissesine sahip gerçek kişiler, her şekilde bildirilmelidir.

Bununla birlikte, gerçek faydalanıcı bilgisinde değişiklik olduğu takdirde 529 no’lu VUK Genel Tebliğinin 6/3 ve 7/9. Maddeleri uyarınca gerekli bildirimlerin de yapılması gerekmektedir.